جدول انتخاب گیربکس حلزونی

جدول انتخاب گیربکس حلزونی

انتخاب گیربکس حلزونی بر اساس نسبت تبدیل و توان

مقادیر زیر از لحاظ فنی در همه ی موارد صحیح نیستند و وابسته نوع طراحی شرکت های تولید کننده میباشد. اما برای کمک به انتخاب گیربکس حلزونی بر اساس سایز یا تیپ ، دور ورودی ، نسبت تبدیل و قدرت یا توان مناسب می باشد.

درصورتی که با موبایل یا تبلت وارد شدید جدول قابلیت اسکرول دارد. (به چپ و راست بکشید)

نسبت تبدیل دور ورودی دور خروجی  حداکثر توان برحسب اسب بخار
تیپ / سایز
30 40 50 60 75 85 100 125 150 175 200 250 300 350 430
5:1 1500 300 0.73 1.66 3.63 5.40 7.35 14.40 17.07 27.87 51.20 68.67 93.87 161.33 240.00 332.00
1000 200 0.58 1.31 2.88 4.28 5.64 11.49 13.73 22.40 39.73 55.47 75.73 130.40 193.33 269.33
750 150 3.60 4.93 9.73 11.47 18.80 34.67 46.53 63.73 110.27 164.80 229.20
10:1 1500 150 0.58 1.40 2.51 3.47 5.09 8.39 11.15 21.20 30.80 42.53 55.07 77.87 141.25 190.00 397.50
1000 100 0.45 1.10 1.96 2.72 4.00 6.59 8.81 16.80 24.27 33.60 43.47 65.60 118.93 160.00 337.33
750 75 2.27 3.33 5.60 7.33 14.00 20.27 28.13 36.40 55.87 100.13 134.93 282.93
15:1 1500 100 0.44 1.26 2.00 3.07 4.95 7.49 8.89 15.07 26.67 36.80 49.47 74.00 105.87 194.67 322.67
1000 66.7 0.34 0.98 1.55 2.32 3.88 5.88 7.03 11.73 20.93 29.07 39.07 58.13 83.33 152.00 253.33
750 50 2.00 3.20 4.93 5.87 10.00 17.47 24.13 32.40 48.67 69.60 128.00 212.67
20:1 1500 75 0.40 0.87 1.87 3.07 3.69 5.55 7.75 13.87 21.20 28.67 39.20 70.40 110.00 157.33 274.67
1000 50 0.32 0.68 1.47 2.32 2.88 4.35 6.12 10.96 16.80 22.53 30.80 55.47 86.67 123.33 214.67
750 38 2.00 2.40 3.60 5.07 9.07 13.87 18.80 25.60 46.13 71.87 102.93 180.27
25:1 1500 60 0.34 0.75 1.47 2.36 3.54 5.05 6.35 10.67 16.67 26.27 35.87 58.00 87.87 124.13 202.67
1000 40 0.28 0.67 1.20 1.93 2.89 4.13 5.04 8.41 13.20 20.53 28.13 45.73 68.00 97.33 160.00
750 30 1.60 2.40 3.47 4.27 7.07 10.93 17.20 23.47 37.87 57.60 81.20 132.53
30:1 1500 50 0.29 0.69 1.25 1.95 3.08 4.67 5.67 9.93 15.73 21.60 28.80 49.20 79.07 112.53 197.33
1000 33.3 0.23 0.61 0.99 1.55 2.43 3.68 4.51 7.73 11.76 16.40 22.67 38.67 61.87 88.13 154.67
750 25 1.33 2.00 3.20 3.73 6.67 10.40 14.27 18.80 32.13 51.60 73.47 129.07
40:1 1500 37.5 0.22 0.57 0.93 1.41 2.24 3.40 4.67 7.63 12.85 18.27 23.87 42.40 66.53 93.33 133.33
1000 25 0.17 0.45 0.75 1.12 1.77 2.69 3.71 6.04 9.80 14.13 18.80 33.33 52.00 72.93 103.73
750 19 0.93 1.47 2.267 3.20 5.07 8.53 12.00 15.73 27.87 43.73 61.20 86.80
50:1 1500 30 0.15 0.41 0.71 1.09 1.75 2.55 3.57 6.32 10.41 15.87 20.93 35.47 53.87 77.2 145.33
1000 20 0.12 0.30 0.55 0.87 1.37 2.03 2.84 5.00 8.21 12.41 16.40 27.77 42.13 59.20 104.40
750 15 0.67 1.20 1.73 2.40 4.27 6.93 10.53 13.87 23.33 35.47 50.67 95.20
60:1 1500 15 0.13 0.32 0.51 0.80 1.33 2.07 3.05 5.55 8.32 12.53 17.60 30.00 45.87 70.13 92.80
1000 16.7 0.10 0.25 0.39 0.60 1.00 1.52 2.40 4.36 6.55 9.84 13.87 23.47 35.87 54.67 89.33
750 13 0.53 0.93 1.33 2.13 3.73 5.60 8.40 11.73 19.73 30.13 45.87 60.93
70:1 1500 21.4 0.12 0.27 0.47 0.71 1.08 1.57 2.64 4.53 7.13 10.33 14.53 24.67 39.60 58.40 98.93
1000 14.3 0.09 0.22 0.34 0.56 0.81 1.28 2.08 3.56 5.61 8.09 11.32 19.33 30.80 45.33 19.33
750 11 0.40 0.67 0.93 1.73 3.07 4.80 6.93 9.73 16.27 26.00 38.40 64.93

جدول انتخاب گیربکس حلزونی بر اساس محورهای ورودی و خروجی

انتخاب گیربکس حلزونی بر اساس اندازه و ابعاد

این جدول بر اساس مدل پایه دار ورودی شافت مقدار دهی شده است.

OUTPUT SHAFT  محور خروجی INPUT SHAFT محور ورودی  

سایز (تیپ)

KAYWAY / جاخار خار KAYWAY/جاخار خار
TOI. T1 TOI. t b b×h u TOI. T1 TOI. t b b×h u
10.4 1.8 3 3×3 9 4.8 1.8 3 3×3 7 27
16.3 3 5 5×5 14 10.4 1.8 3 3×3 9 30
20.8 3.5 6 6×6 18 12.8 2.5 4 4×4 11 44
28.3 4 8 8×7 25 18.3 3 5 5×5 16 49
28.3 4 8 8×7 25 20.8 3.5 6 6×6 18 62
38.3 5 10 10×8 35 28.3 4 8 8×7 25 86
45.3 5 10 12×8 42 28.3 4 8 8×7 25 110
48.8 5.5 14 14×9 45 33.3 4 8 8×7 30 130
43.8 5.5 14 14×9 50 38.3 5 10 10×8 35 150
64.4 7 18 18×11 60 43.3 5 12 12×8 40 185
95.4 9 25 25×14 90 51.8 5.5 !4 14×9 48 210
116.4 10 28 28×16 110 59.3 6 16 16×10 55 250

انتخاب گیربکس حلزونی بر اساس اندازه و ابعاد

این جدول بر اساس مدل پایه دار ورودی فلنج مقدار دهی شده است.

سایز – تیپ
185 150 130 110 86 62 49 44 30
185.5 150 130 110.1 86.9 62.17 49.5 44.5 30 A
60 50 45 40 35 25 22 18 14 BH7
190 175 165 155 140 120 82 64 55 C
217 190 185 153 126 90 70 65 52 F
205 179 154 138 110 80 63 54 46 F1
254 220 195 170 142 100 82 72 55 G
257 400 348 312 248 175.5 138 124.5 96 H
267 218 195 169 138 98.5 80 71 50 H1
521 438 390 339 280 199 162 143 105 H2
203 180 153 142 106 75.5 56 52.5 41 H3
251 211 191 181 146 111 98.5 81 66 I
320 260 254 220 181 143 124 98 80 L
91 83.5 78.5 74 66.5 57.5 37 35 30 L1
270 240 220 200 140 95 63 52 50 M
360 330 310 270 220 140 110 90 80 N
22 18 16 12.5(13.5) 10.5(12.5) 10.5 8.5(10.5) 8.5 6.5 O
M16×25 M14×23 M12×23 M12×21 M10×17 M8×14 M6×9 M6×9 M6×9   

O1

8 for-holes 8 for-holes 8 for-holes 8for-holes 4 for-holes 4 for-holes 4 for-holes 4 for-holes 4 for-holes
22 20 18 15 14 12 12 10 8 P
65 55 52.5 45 45 40 25 24 20.5 Q
6 5 5 5 4 3.5 R
255 220 197.5 179.5 151 116 85 60 50.5 S
155.5 145.5 137.5 131.5 110.5 86 S1
350 290 255 230 176 150 90 87 68 T
350 290 255 230 176 150 T1
265 215 215 165 130 85 94 65 65 T2
400 350 320 280 210 180 125 110 80 U
400 350 320 280 210 180 U1
300 250 250 200 160 105 107.5 80 80 U2
280 200 180 170 152 115 70 60 50 VH8
280 200 180 170 152 115 V1 H8
230 180 180 130 110 70 68 50 50 V2 H8
270 200 180 170 120 80 W
22 22 20 20 15 11 12 9 8 Z
22 22 20 20 15 12 Z1

نمونه های دیگر گیربکس های حلزونی در شکل زیر و ابعاد مشخص شده به تصویرکشیده شده است  که این نوع گیربکس خاص را فقط در صورت در خواست ارائه میکنیم .
ابعاد شافت گیربکس حلزونی

مشاهده بیشتر : گیربکس کتابی چینی

انتخاب گیربکس حلزونی بر اساس ورودی ها

این جدول بر اساس مدل پایه دار با ورودی شافت مقدار دهی شده است.

185 150 130 110 86 62 49 44 30
40 35 30 25 25 18 16 11 10 D1
70 65 60 60 50 45 40 30 20 E1
214.5 185 160 138 110 85 65 56 50 F1

 

عوامل  اساسی در انتخاب گیربکس صنعتی 

توان ورودی یا خروجی                            kw.hp
گشتاور نیروی خروجی                                M²
دور ورودی   n¹                                       RPM
دورخروجی  n²                                       RPM
نسبت تبدیل                                               i
بازده گیربکس                                            ηd
ضریب کار                                                 s.f

همچنین جهت انتخاب درست گیربکس ها لازم است اطلاعات زیر را داشته باشیم :

  • نوع ماشین انجام دهنده کار
  • دمای محیط
  • شرایط محیط (گرد و خاک ،رطوبت ، یخبندان ,استوایی و….)
  • موتور محرک (نوع و مشخصات)
  • نوع اتصال بین موتور و گیربکس (مستقیم ،از طریق کوپلینگ،کلاچ ،یا دورمتغییر)
  • آرایش محورها
  • مقدار بار شعاعی و مماسی  و علت آن .

از دور خروجی الکتروموتور و از تقسیم آن بر نسبت تبدیل گیربکس (i) به دست می آید. با تحلیل  دقیق شرایط کار در انتخاب مناسب ترین گیربکس ،می توان دور ورودی را بیش از 1400 RPM گرفت. بهتر است در صورت امکان موتور را بادور 1400 RPM یا کمتر انتخاب کرد.
در گیربکس های نوع MAS.MR.RAP.RAO.RAN، می توان موتوری با دور تا3000RPM انتخاب کرد ،مگر منع آن ذکر شود . در این صورت حداکثر توان مجاز گیربکس را باید بررسی کرد.
چنانچه لازم باشد که  در سری TA دور n1 >1800 RPM باشد ،توصیه می کنیم که با اداره فنی ما تماس گرفته و جزئیات مورد کاربرد را ارائه فرمایید. باید توجه داشت که وقتی لازم است نسبت تبدیل گیربکس های متوسط  و بزرگ ، پایین باشد (کمتر از 10:1 ) و به دور ورودی بالایی نیاز است، باید بر اساس توان انتقال یافته ، آزمایشاتی انجام داد و این رو پیشنهاد می کنیم که این نکته در موقع سفارش ذکر می شود. در جدول زیر ، ضرایب مورد استفاده در پیدا کردن توان قابل استفاده برا اساس دور ورودی n1 و ضریب کار واحد داده شده است .

MAS – MR – RAP – RAO – RAN
توان N1
giri/min
Kw1 HP1 1400
Kw1*1.2 HP1*1.2 1800
Kw1*1.4 HP1*1.4 2200
Kw1*1.8 HP1*1.8 2800

اگر گیربکس های حلزونی به طور پیوسته کار می کنند ، پیشنهاد می شود که با دایره فنی ما در تماس گرفته و تمام جزئیات کاربری آن را بفرستید . اگر کار گیربکس ناپیوسته است ، انتخاب براساس ضرایب زیر صورت میگیرد.

توان N1
giri/min
Kw1 HP1 1400
Kw1*1.15 HP1*1.15 1800
Kw1*1.25 HP1*1.25 2200
Kw1*1.6 HP1*1.6 2800

توجه :اعداد داده شده برای HP و KW در جداول بالا برا اساس دور n برابر 1400 است.

ظرفیت حرارتی گیربکس 

در موارد خاص باید بررسی کنید که توان جذب شده از حد پایینی ظرفیت حرارتی تجاوز نکند. نسبت توان ورودی به خروجی راندمان گیربکس را مشخص میکند.
توان اتلافی به حرارتی تبدیل شده و برای جلوگیری  از افزایش دمای داخل گیربکس باید به بیرون پوسته منتقل شود. در مواردی که سرعت دوران شافت حلزونی بیش از 1400RPM باشد یا نیروی سنگینی حضور داشته باشد و یا گیربکس بطور پیوسته  و مداوم کار کند می بایست  توان بکار گرفته شده کمتر و یا معادل  PTO  ظرفیت حرارتی گیربکس باشد. اگر کار گیربکس به مدت دو ساعت پیوسته باشد و سپس در طی یک فاصله زمانی کافی با دمای محیط برابر شود POT را نباید در محاسبات در نظر گرفت . برای گیربکس ها ی حلزونی بیشترین توان قابل استفاده  POT  و دمای 30 درجه در جدول زیر نشان داده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *